Möte 2019-03-18

Valnämnden
15:00 - 17:00 Sammanträdesrummet Strömmen
 • § 16

  Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (DSF). DSF skärpte åtskilliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och stadgade att personuppgifts­ansvariga måste ha ett sakkunnigt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha en själv­ständig ställning och inte bli påverkad av andra inom organisationen.

  Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordning­en. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträ­det.

   

  Motala kommuns dataskyddsombud Fredrik Andersson informerade med anledning av detta om nämndernas ansvar som personuppgiftsansvariga.

   

   

 • § 17

  1 januari 2019 infördes ett antal ändringar i vallagen. Valnämndens sekreterare, Malin Reinerstedt Ekenberg informerade om dessa ändringar samt om valda delar ur vallagen.

 • § 18

  Valnämnden genererar ett överskott på totalt 211 tkr. Intäkterna kommer i huvudsak från två håll, dels anslag från fullmäktige och dels genom statsbidrag för genomförandet av förtidsröstning. Överskottet beror på att personalkostnaderna blivit lägre än förväntat. Övertiden för valkansliets personal är svår att beräkna och den har minskat jämfört med budget. Dessutom fick nämnden ett högre statsbidrag än förväntat.

 • § 19

  Förslaget till nämndsbudget för valnämnden 2019 innebärande en budget på 1 015 tkr, utgår från nuvarande plan att val till europaparlamentet ska förrättas under året. Förslaget bygger på oförändrade statsbidrag för genomförande av förtidsröstning.

 • § 20

  Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid. Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt påverkat mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet göras om.

  Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.
  Valnämnden i Motala kommun erbjuder förtidsröstning vid ett tillfälle, onsdagen den 3 april mellan kl. 13.00 och 15.00 i Kommunhuset.

 • § 21

  Valnämnden har från och med de allmänna valen 2006 ansvaret för förtidsröstningen och kan genomföra denna uppgift i egen regi eller i samarbete med externa utförare.

  Den Gemensamma ledningsförvaltningen har upprättat ett förslag på röstningslokaler samt öppettider i dessa.

 • § 22

  För att åstadkomma en likvärdig behandling av de partier som ställer upp vid valet till Europaparlamentet 2019 har Valmyndigheten rekommenderat att valnämnden fastställer den ordning i vilken namnvalsedlar och blanka valsedlar ska placeras i valsedelställen i förtidsröstnings- och vallokalerna.

  Den gemensamma ledningsförvaltningens förslag innebär att blanka sedlar placeras först med början överst till vänster i valsedelstället. Därefter placeras de partiers namnvalsedlar som ska placeras ut av valnämnden i bokstavsordning med fortsättning åt höger raden ut varefter nästa rad påbörjas från vänster osv. De partier som valnämnden enligt vallagen är ålagda att lägga ut valsedlar för är de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut.

  Följande partier har begärt utläggning av valsedlar:
  - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
  - Centerpartiet
  - Feministiskt initiativ
  - Kristdemokraterna
  - Liberalerna
  - Miljöpartiet
  - Moderaterna
  - Piratpartiet
  - Sverigedemokraterna
  - Vänsterpartiet

  De partier som inte får sina valsedlar utlagda av valnämnden placerar därefter dessa i ställen i den ordning de levereras till vallokalen.

 • § 23

  Inför valet till Europaparlamentet 2019 har den gemensamma ledningsförvaltningens valkansli upprättat en kommunikationsplan för att styra upp media- och medborgarkontakter.

 • § 24

  Enligt reglementet för intern kontroll och riktlinjer för planerings- och uppföljningsprocessen ska varje förvaltning årligen genomföra en riskanalys för att identifiera, värdera och hantera riskerna i verksamheten. En risk definieras som ”en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina mål”.
  Utifrån de risker som har identifierats ska nämnden årligen anta en särskild internkontrollplan för kommande års uppföljning av den interna kontrollen. Utfallet av genomförda kontroller i enlighet med internkontrollplanen ska rapporteras till nämnd/styrelsen två gånger per år.

 • § 25
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.