Möte 2019-01-14

Valnämnden
15:00 - 16:30 Sammanträdesrummet Strömmen
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4

  Valnämnden har hittills inte haft någon delegationsordning. Det har dock visats behov under valår av nya beslut om röstmottagare m.m. i olika uppkomna situationer. Vidare har ordföranden i särskilda beslut tillagts beslutanderätt i enskilda ärenden. Då det numera också uppkommit fråga om extra val är behovet ännu större av beslut som kan fattas mellan valnämndens sammanträden. Förvaltningen har därför upprättat förslag till delegationsordning för nämnden. Beslut på delegation får inte fattas i beslut av principiell eller annars av större betydelse. Delegationsordningen omfattar därför huvudsakligen praktiska frågor. Vissa ekonomiska beslut under år då det inte förekommer val eller folkomröstning har också lagts in. Vidare fastläggs ordförandens rätt att fatta beslut i annars inte delegerade ärenden som är så brådskande att valnämndens sammanträde inte kan inväntas. Beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till valnämnden. Nämnden kan naturligtvis ändra delegationsordningen när behov uppkommer.

 •   5

  Förslag på sammanträdestider för valnämnden 2019 är 14 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april, 29 maj (valnämndens preliminära rösträkning),16 september och 10 december.

 •   6

  Valnämnden i Motala har mottagit en inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till utbildningen "Ett säkert val- lärdomar och nyheter". Den nytillträdda valnämnden bör vara representerade på utbildningen och det föreslås att valnämndens ordförande samt sekreterare åker dit. 

 •   7
 • § 1

  Ordföranden presenterar sig och informerar om hur hon planerat nämndens arbete. Därefter presenterade sig nämndens ledamöter och ersättare.

 • § 2

  Valnämndens sekreterare Malin Reinerstedt Ekenberg informerade om valnämndens roll gentemot den centrala och den regionala valmyndigheten samt nämndens lokala uppdrag.

   

 • § 3

  Valnämndens sekreterare informerade om vilka beslut som redan tagits rörande valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

 • § 4

  Valnämnden har hittills inte haft någon delegationsordning. Det har dock visats behov under valår av nya beslut om röstmottagare m.m. i olika uppkomna situationer. Vidare har ordföranden i särskilda beslut tillagts beslutanderätt i enskilda ärenden. Då det numera också uppkommit fråga om extra val är behovet ännu större av beslut som kan fattas mellan valnämndens sammanträden. Förvaltningen har därför upprättat förslag till delegationsordning för nämnden. Beslut på delegation får inte fattas i beslut av principiell eller annars av större betydelse. Delegationsordningen omfattar därför huvudsakligen praktiska frågor. Vissa ekonomiska beslut under år då det inte förekommer val eller folkomröstning har också lagts in. Vidare fastläggs ordförandens rätt att fatta beslut i annars inte delegerade ärenden som är så brådskande att valnämndens sammanträde inte kan inväntas. Beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till valnämnden. Nämnden kan naturligtvis ändra delegationsordningen när behov uppkommer.

 • § 5

  Förslag på sammanträdestider för valnämnden 2019 är 14 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april, 29 maj (valnämndens preliminära rösträkning),16 september och 10 december.

 • § 6

  Valnämnden i Motala har mottagit en inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till utbildningen "Ett säkert val- lärdomar och nyheter". Den nytillträdda valnämnden bör vara representerade på utbildningen och det föreslås att valnämndens ordförande samt sekreterare åker dit. Valnämndens ordförande Ulla Ordell åker på utbildningen den 12 mars och valnämndens sekreterare Malin Reinerstedt Ekenberg åker på utbildningen den 26 mars.

 • § 7
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.