• § 105

  Sammanträdet öppnas, val av justerare, godkännande av dagordning

 • Socialdirektör Pernilla Thunander föredrar ärendet och redogör för den formalia som råder omkring dessa typer av remisser. Förslaget syftar till att stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn. Förslagen innebär bl.a. att övervakningstiden förlängs och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare föreslås att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs. I syfte att främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller beslut om övervakning, föreskrifter den dömde ska följa och åtgärder vid misskötsamhet föreslås att Kriminalvården, i stället för övervakningsnämnden, ges rätt att meddela sådana beslut. Vidare lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff. Förslagen innebär att möjligheten att föreskriva villkor om var den villkorligt frigivne ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare föreslås ökade möjligheter för Kriminalvården att fatta beslut om elektronisk övervakning av den villkorligt frigivne. Motala kommun har erbjudits att lämna synpunkter på promemorian och lämnar synpunkter enligt bilaga. Socialkontoret har svarat på remissen.

  Bilagor

 • Utvecklingsstrateg Anne Gustavsson föredrar ärendet. SAAND Service & Omsorg AB har varit det företag inom Kundval hemtjänst (enligt lagen om valfrihetssystem LOV) som funnits att välja på inom hela Motala Kommun för utförande av insatser inom både service- och omvårdnad. Företaget har avslutat sitt avtal med kommunen och överflyttning av kunder till annan utförare har skett i april 2020. Företaget har valt att avsluta avtalet med Motala kommun på grund av att de har haft  för få kunder i förhållande till att kunna nå en ekonomisk hållbarhet inom företaget. Företaget har inga synpunkter på samarbetet med kommunen utan upplever samarbetet som mycket gott genom alla led.

 • Utvecklingsstrateger Anne Gustavsson och Jostein Langstrand föredrar ärendet. Socialnämndens beslutade 13 februari 2019 §38 om förstudie Tillskapande av 30 nya platser i särskilt boende (SÄBO) till år 2022. Beslutet fattades utifrån beräkningar som redovisades i lokalrevision 2018 inför MoR 2020. Förstudien tillskapande av 30 nya platser genomförs tillsammans och i samverkan mellan verksamhet och fastighet. Jostein presenterar en ny prognos för särskilt boende.  Tidigare prognoser bygger på offentlig statistik från Kolada, endast verkställda beslut, breda ålderskategorier och tar inte hänsyn till kön. Nu har förvaltningen undersökt hur man kan arbeta med prognoser på ett annat vis t.e.x genom att titta på statistik över hur behovsgrader varierar med ålder och kön. Det nya beräkningssättet för prognoser gör att den nya prognosen visar ett lägre behov än den tidigare prognos. Detta får konsekvenser för hur planeringen inför framtiden ser ut. I Lokalrevisionen som behandlas i nämnden under hösten 2020 återkommer förvaltningen med mer konkreta siffror på antalet platser som förvaltningen tror behövs framöver. Förstudie för Tillskapande 30 nya boendeplatser i särskilt boende, äldreomsorg  pågår men har blivit fördröjt av olika skäl. Förstudien visar hittills olika möjligheter och fokuserar på att ta bort ej ändamålsenliga lokaler samt minska antalet mindre enheter. Den visar även att fler boendeplatser i särskilt boende behövs på lång sikt. Medel är avsatta för investeringar 2023. I samband med Lokalrevision i oktober 2020 räknar förvaltningen med att kunna presentera olika scenarier på olika förslag för att nämnden ska kunna ta beslut om långsiktig hantering av platser för särskilt boende.

   

 • Utvecklingsstrateger Anne Gustavsson och Jostein Langstrand föredrar ärendet. Socialnämndens beslutade 13 februari 2019 § 38 om förstudie Lokaler för korttidsplatser, äldreomsorg . Beslutet fattades utifrån att Strandvägen Hus D och Samuelsberg ej har ändamålsenliga lokaler för korttidsplatser. Förstudien genomförs tillsammans och i samverkan mellan verksamhet och fastighet. Jostein presenterar framtidsprognos för behov av platser för korttids utifrån den nya utredning om framtida korttidsplatser och trygg hemgång som gjorts. Jostein informerar om att vistelsetid är viktig när man bedömer behov av korttidsplatser. Kapaciteten påverkas av två faktorer: antal korttidsplatser och hur lång vistelsetiden är. Vistelsetiden har minskat under 2019 till följd av framförallt ett ändrat arbetssätt i både verksamheten och från socialkontoret. Jostein presenterar några slutsatser om behovet av korttidsplatser:

  • Marginell ekonomisk effekt av platsminskning i dagsläget
  • Nuvarande antal platser bedöms vara bra, avseende verksamhetens kvalitet, kapacitet och ekonomi
  • Stor ekonomisk potential i att samlokalisera korttidsplatserna
  • Det går inte att fastställa ett "optimalt" antal platser för korttids då det kräver av avvägning av kvalitet, tillgänglighet och ekonomi.

   I Lokalrevisionen som behandlas i nämnden under hösten 2020 återkommer förvaltningen med mer konkret information om hur förvaltningen ska nå ändamålsenliga lokaler för korttids på kort och lång sikt. Förstudie för Lokaler för korttidsplatser, äldreomsorg pågår men har blivit fördröjt av olika skäl. Förstudien visar hittills olika möjligheter och fokuserar bland annat på att samlokalisering av korttidsplatser på kort och lång sikt. Medel är avsatta för investeringar 2023. I samband med Lokalrevision i oktober 2020 räknar förvaltningen med att kunna presentera olika scenarier på olika förslag för att nämnden ska kunna ta beslut om långsiktig hantering av platser för korttids.

 • Socialdirektör Pernilla Thunander informerar om de kommunövergripande diskussionerna som varit omkring distanssammanträden. Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 §46 om en ny paragraf i Reglemente för Motala kommuns nämnder gällande sammanträde på distans. Den nya paragrafen §A lyder:
  " Nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden."
  Då det enligt paragrafen ovan är upp till nämnden att bestämma vad som ska gälla om deltagande på distans föreslås nämnden vid dagens sammanträde fatta beslut om vad som generellt gäller för Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott samt Socialnämndens myndighetsutskott. Ett generellt beslut för specifikt Socialnämnden anser förvaltningen behöver fattas med tanke på den typ av ärenden som är speciellt för Socialnämnden som t.ex. individärenden från Socialkontoret och upphandlingsärenden. Förvaltningen föreslår att ärenden med sekretessbelagda uppgifter eller känsliga personuppgifter inte ska behandlas på distans.

  Bilagor

 • Vid nämndens sammanträde 15 april beslutades följande (se bilaga):
  1 Socialnämnden beslutar om ändring i kapitel 1 Verksamhetsfrågor enligt bilaga med de föreslagna ändringarna enligt Jessica Björks (S) förslag.
  2 Ändringen ska träda i kraft den 15 april 2020
  3 Paragrafen förklaras omedelbart justerad

  Socialförvaltningen uppfattar att det gjordes ett förbiseende av nämnden vid beslutet vad gäller delegation om att besluta om att nyttja option om förlängning av avtal. Förslaget var att FVC ska ha delegation men nämnden ändrade till socialnämnden. Förvaltningschef har delegation att besluta om upphandling och förfrågningsunderlag som avser annat än drift av vård och omsorg. Då bör förvaltningschef även ha delegation att besluta om nyttjande av option i sådana ärenden. Nämnden beslutade även vid sammanträdet i april att nämnden ska ha information om beslut om nyttjande av option vid förlängning av avtal trots att nämnden beslutade att nämnden ska fatta besluten. Socialförvaltningen föreslår ändring i kapitel 1 punkt 11 enligt bilaga. Förändringarna föreslås träda i kraft omedelbart. 

  Bilagor

 • Delegationsärenden som redovisats till nämnden till och med 2020-05-04:


  Socialnämnden
  Socialnämndens Ordförande Maths Andersson, (20/SN 0196-001) "Ingen garanti för vård-
  och omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser inom Motala Kommun"


  Staben
  Socialdirektör Pernilla Thunander, 19/SN 0334-002 "Delegationsbeslut om rutin för kontroll av loggar i Verksamhetssystemet Viva", 20/SN 0102- 004 "Delegationsbeslut — förfrågningsunderlag digital nyckelhantering"
  Biträdande Socialdirektör Margareta Cederberg, 20/SN 0161-005 "Delegationsbeslut om tilldelning av medel från KG Samuelssons testamenterade medel till särskilda boenden för äldre"

  Äldreomsorg egen regi, personalärenden
  Enhetschef Anette Wristel
  Enhetschef Helene Engarås
  Enhetschef Jenny Karlsson
  Enhetschef Karin Simonsson
  Enhetschef Anita Lelm6-
  Enhetschef Kerstin Cornelius
  Enhetschef Lena Jansson
  Enhetschef David Karlborg
  Enhetschef Veronica Stoltz                                                                                                                                                                                                                                                              Enhetschef Pia Tillmar
  Enhetschef Kristina Stråkander

  Enhetschef Cecilia Forsman

  Enhetschef Anna-Karin Duwa

  Sociala resursverksamheten, personalärenden
  Enhetschef Åsa Eriksson
  Enhetschef Christina Magnusson-Simeonov
  Enhetschef Camilla Fagerlöf
  Enhetschef Sirpa Hyytiäinen
  Enhetschef Jasmina Ferizovic
  Enhetschef Cecilia Fransson

  Socialkontoret, personalärenden

  Socialchef Per-Olof Andersson

  Sektionschef Sofia Sjöstrand

  Sektionschef Lilane Egnell

  Sektionschef Camilla Ring

  Hemsjukvården, personalärenden

  Verksamhetschef Anna Kreutz

  Enhetschef Helena Abrahamsson

  Delegationsbeslut från Socialnämndens myndighetsutskott:

  §§206-247

   

  Delegationsbeslut alkoholhandläggare:

  Hans Liljedahl 062-2020-00044

   

  Övriga delegationsbeslut från Socialkontoret:
  Vuxengruppen sid. 1-7
  Barn- och ungdomsgruppen sid 1-10
  Ekonomigruppen sid 1-71
  Familjerätten sid 1-3
  Omsorg SoL och LSS sid 1-45

 • Följande ledamöter i socialnämnden har rapporterat om ersättning för enskilt uppdrag t.o.m. 4/5 2020:
  Anders Andersson den 20 mars 2020 för justering av protokoll.

  Marianne Walter den 15 och 24 april 2020 för justering av protokoll.

  Per Stark från den 29/4 till den 4/5 Ordförandejour

  Bilagor

 • Inom ramen för ekonomiskt bistånd kan ansökan göras om kostnad för boende. För att säkerställa att ett hushålls bostadskostnad inte är för dyr behövs fastställda ramar för detta. Nationellt fastställs årligen Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad. Dessa ligger bland annat till grund för beslut om bostadsbidrag. Socialnämnden i Motala kommun föreslås använda denna föreskrift som utgångspunkt vid beräkningar och bedömningar avseende bostadskostnader, och följa de årligen av Försäkringskassan fastställda beloppen.

  Bilagor

 • Johnny Karlberg m.fl., Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige besluta
  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet i Motala kommun, samt
  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av tjänster som omfattar äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet i Motala kommun införa krav på leverantörer att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

  Det finns inte något direkt lagstöd för att begära utdrag ur belastningsregistret vid denna typ av anställningar. Det är dock möjligt för en arbetsgivare att be att den sökande själv begär ut utdrag från belastningsregistret för att sedan på frivillig basis överlämna till tänkt arbetsgivare. Frågan om registerutdrag inom äldreomsorgen har utretts på nationell nivå men betänkanden ”Integritetsskydd i arbetslivet” och ”Registerutdrag i arbetslivet” har ännu inte utmynnat i någon ny lagstiftning. Anledningen är att registerkontroll inte bedömdes vara en tillfredsställande metod för att förebygga brott mot äldre personer och att registerkontroll innebär en inskränkning av den personliga integriteten.

  Svar ska skickas till kommunstyrelsen senast den 20 februari 2020.

  Bilagor

 • Socialdirektör Pernilla Thunander föredrar ärendet tillsammans med Verksamhetschef Teresa Påhlsson som kopplats upp på distans via Teams.  Socialnämnden beslutade vid nämndsammanträdet i oktober (19/SN 0342, §205) att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram förfrågningsunderlag avseende sysselsättning med hästar och andra djur som hjälpmedel för personer med psykisk ohälsa. De senaste elva åren har verksamheten bedrivits via avtal med Stall Nyckelby i projektet Hopp-HAA (hästassisterad aktivitet). Initialt var Hopp-HAA ett Leader-projekt som sedan gick in i samordningsförbundet västra Östergötland. Detta innebar att personer kunde remitteras till Hopp-HAA från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin eller kommunen. De senaste tre åren har deltagarantalet minskat markant. Efterfrågan är nu så låg att fortsatt verksamhet ej kan upprätthållas till en rimlig kostnad. Därför föreslås att beslutet om upphandling av verksamheten hävs.
  Sociala resursverksamheten och socialkontoret utreder och kartlägger under 2020 vilket behov av annan typ av daglig verksamhet/sysselsättning som behövs. Därefter planeras och genomförs start av en ny verksamhet.

   

 • Kundansvarig Alexander Agerberg föredrar ärendet. Socialnämndens budget för 2020 lades med ett underskott på 29 miljoner. Eftersom budgeten i princip var oförändrad från 2019, fanns inte utrymme för de volym- och kostnadsökningar som uppstod under 2019. Orsaken till volym- och kostnadsökningarna var ändrat avtal för färdtjänst, ekonomisk bistånd och ökade placeringar för unga med problem med missbruk och kriminalitet. Det är också dessa områden som fortsätter att öka ytterligare. Prognosen för 2020 justeras från tidigare minus 31 miljoner till minus 33 miljoner. Det som har blivit tydligt under första delen av 2020 är att vi inte kommer hitta områden att göra neddragningar kring i den utsträckning som krävs för att nå en ekonomi i balans. Socialnämnden kan inte låta bli att agera när en enskild individ har lagstadgade behov av insatser. Det är detta som sker vad gäller ekonomiskt bistånd och externa placeringar. Det är behov som inte socialnämnden rår på, på kort sikt. Socialförvaltningen arbetar självklart med att använda effektiva och evidensbaserade metoder och insatser. Men det vi ser inom ekonomiskt bistånd och behovet av placeringar av barn och unga är volymökningar. Att göra neddragningar i basverksamhet när andra delar i verksamheten får volymökningar, kan vara möjligt till en viss gräns. Vi ser inte att vi kan göra den typ av åtgärder som ger stor och snabb effekt, utan att mycket stora konsekvenser uppstår. Vi ser inte att det kommer vara möjligt att nå en ekonomi i balans. De åtgärder vi kan vidta är av mer långsiktig utvecklingskaraktär. Första åtgärderna för 2020, vidtogs på socialnämnden i januari. Förvaltningen föreslog nämnden att införa digital nyckelhantering och trygghetskameror med en förväntad effekt på 4 miljoner för 2020. Socialnämnden tog beslut om detta samt beslutade om att lägga ut Strömsborg på upphandling och en restriktivitet för tillsättandet av tjänster och vikarier.

  Bilagor

 • Kundansvarig Alexander Agerberg föredrar ärendet. Revisionen har i sin revisionsberättelse för årsredovisning 2019 riktat en anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och intern kontroll av ekonomin. Vidare har revisionen ställt sig kritiska till bildningsnämndens bristande ekonomiska styrning och uppföljning av ekonomin under 2019. Revisionen påpekar att kommunstyrelsen är ansvarig för den ekonomiska förvaltningen. Vidare har styrelsen en uppsiktsplikt över nämnderna. Revisionen är kritisk till att kommunstyrelsen inte agerat tydligare i förhållande till socialnämnden. Verksamhetsåret 2019 var på flera sätt ett omställningsår vilket har påverkat nämndernas och kommunstyrelsen möjlighet till en effektiv styrning och kontroll av verksamheten. Kommunstyrelsen anser att revisionen inte har beaktat och värderat dessa faktorer tillräckligt i samband med den anmärkning och kritik som lämnas.

  Bilagor

 • Socialnämnden får varje månad information såväl muntligt som skriftligt om läget av beslutade åtgärder i åtgärdsplanen. Utvecklingsstrateg Jostein Langstrand föredrar ärendet. Jostein presenterar en lägesbeskrivning av åtgärdsplanen.  Det har lagts till ytterligare information i handlingen till maj nämnden jämfört med april sammanträdet. I dagens handling går det bland annat att läsa vilken typ av uppdrag åtgärden bygger på och det går att se en beräknad ekonomisk effekt helår som tidigare efterfrågats av nämndens ledamöter. Jostein informerar bland annat om följande åtgärder:

  • Digital nyckelhantering, den summan som anges för helår, är inte en garanterad summa nämnden sparar utan det förutsätter att andra beslut fattas. 
  • Tillsynskameror - har en potentiell ekonomisk effekt beroende vilka andra beslut som fattas. 
  • Upphandling Srömsborg, om det upphandlas kommer det inte i drift i år, så effekten för 2020 beräknas bli 0 kr i besparingar 
  • Möjligheternas bostad - försenat pga av Coronaläget.
  • Implementering av Riktlinjer för SoL - utbildningsinsatser var planerade men fick avbrytas pga av coronaläget. 
  • I några av uppdragen inväntar förvaltningen förstärkning i form av rekrytering. 

  Bilagor

 • Kundansvarig Alexander Agerberg föredrar ärendet och informerar om att kommunen och Motala Kvinnojour haft ett gott samarbete och är överens om avtalet som ligger till förslag för nämnden att fatta beslut om vid dagens sammanträde. IOP-avtalet skrivs gemensamt under först när beslutet är fattat i Socialnämnden.  

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och idéburna organisationer med syfte att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. IOP bygger på att parterna har ett jämlikt samarbete där båda parter bidrar med resurser. I Motala har IOP-överenskommelse med Motala kvinnojour tidigare upprättats mellan åren 2017 och 2019 och annan form av samverkan har bedrivits sedan många år tillbaka. Motala kvinnojour är ett viktigt komplement till socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor i kommunen, med sitt arbete som stödfunktion i akuta eller långvarigt svåra situationer och opinionsbildade arbete. Motala Kvinnojour och Socialnämnden har tagit fram förslaget till avtal med fokus på en ömsesidig god dialog som ger förutsättningar för ett gott samarbete i framtiden. Socialnämnden har förståelse för Motala kvinnojours utmaningar  i att stötta utsatta kvinnor och samtidigt få ihop sin ekonomi. 

 • Socialdirektör Pernilla Thunander föredrar ärendet och ger en lägesbild av förvaltningens arbete omkring covid-19. Pernilla informerar bland annat om följande:

  • Andra förvaltningar i kommunen drar ner på krisledning, men Socialförvaltningen bibehåller samma täthet i sin krisledning.
  • Socialförvaltningen har hittills inte behövt aktivera sina kontinuitetsplaner. 
  • Rapportering om coronaläget fortgår till instanser som Länsstyrelsen, LGVO, Regionen, Smittskydd m.fl. 
  • Hur sjukfrånvaron sett ut sedan mitten av mars. Sjukfrånvaron ökade när karensavdraget slopades och personal skulle stanna hemma vid symptom.

  Sedan Socialnämndens sammanträde 15 april har förvaltningen bland annat gjort följande:

  • Hjälpmedelsanalys påbörjad 
  • Utdelning av informationsblad har delats ut till brukare, detta för att säkra upp ifall kontinuitetsplanen aktiveras. 
  • Arbetet omkring förbrukningsmaterial och skyddsutrustning fortskrider. En inköpsorganisation har byggts upp lokalt och i länet. 
  • Information och arbete omkring våld i nära relationer (affischer, samverkan med polis m.m)
  • Grupp med Regionen (vad behöver vi ta höjd för framåt)
  • Ökad digital användning (internt och externt)
  • Vistelsekommun (ordförandebeslut)
  • Förbereder öppnande av 8 stycken extra korttidsplatser 
  • Resursbank
  • Tekniska serviceförvaltningen gör städinsatser SÄBO
  • Extra bemanning på helger omkring chefer och hälso-och sjukvård.
  • Ständiga avvägningar och riskanalyser
  • Ändrat provtagningsdirektiv

   

  Bilagor

 • Utvecklingsstrateg Jostein Langstrand presenterar analysen som gjorts utifrån Policy för alternativa driftsformer. Jostein lämnar sedan sammanträdet och deltar ej i behandling av förfrågningsunderlaget.  Biträdande Socialdirektör Margareta Cederberg informerar om förfrågningsunderlaget och den fackliga samverkan som skett och nämner bland annat att Vårdförbundet har synpunkter omkring utbildningssdelar som inte hann komma med i protokoll. Margareta redogör för dessa muntligt som ett medskick till nämndens ledamöter. 

  Socialnämnden har den 15 januari 2020 bland annat fattat följande beslut (20/SN 0009, §5):
  3 Att upphandla 93 särskilt boendeplatser
  4 Att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling avseende drift av särskilt boende för äldre Strömsborg
  5. I uppdraget ska även en analys göras med bedömningen av personalekonomiska konsekvenser och långsiktiga verksamhetsaspekter
  6 Att även egenregin kan lägga anbud
  7 Att socialnämnden får uppföljning och återrapportering varje månad under 2020.

  I enlighet med nämndens beslut (2020-03-19, §58) är analysen gjort enligt Motala kommuns policy för alternativa driftsformer (10/KS 0255). Analysen består av tre delar:
  1. Nulägesanalys, en bedömning av hur befintlig verksamhet uppfyller sitt uppdrag med hänsyn till uppsatta kriterier samt självkostnadskalkyl.
  2. Riskanalys, med bedömning av personalekonomiska konsekvenser och långsiktiga verksamhetsaspekter
  3. Marknadsanalys med bedömning av om det finns en fungerande marknad
  I riskanalysen presenteras risker kopplat till administration, styrning, ekonomi, personal samt påverkan på andra verksamhetsområden.

  Förvaltningschefen har delegation att besluta om tilldelning och att skriva avtal med vinnande anbudsgivare. Tid från avtalstecknande till tillträde bör vara minst nio månader. Dels behöver en ny utförare få tid på sig att organisera verksamheten och rekrytera personal, dels tar det tid för kommunen att förbereda verksamhetsövergång. Det krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva särskilt boende för äldre. IVO har för närvarande en handläggningstid på cirka nio månader för att pröva ansökan om tillstånd. Därför kan verksamhetshetsövergång ske absolut tidigast 1 april 2021. Om överprövning sker kan tidsutdräkten bli ytterligare tre månader.

  Bilagor

 • Biträdande Socialdirektör Margareta Cederberg deltar på distans via Teams och tar tillfälle att vid sin sista Socialnämnd innan pensionsavgång tacka nämndens ledamöter för sin sina tre år och önska nämnden lycka till i det fortsatta arbetet.

  Ordföranden tackar Biträdande Socialdirektör för hennes tid som Biträdande Socialdirektör och önskar henne allt gott i fortsättningen.  

 • § 127

  Anmälningar för kännedom

 • Socialdirektör Pernilla Thunander informerar om att alla de olika områden och frågor som lyfts vid Socialnämndens sammanträden och vid socialnämndens arbetsutskott om olika utbildningsönskemål har noterats. Socialdirektör tillsammans med Nämndsekreterare kommer att ta fram en utbildningsplan till hösten och fundera på hur vissa av dessa frågor kan sättas samman till olika teman. T.e.x vid Socialnämndens sammanträde i juni kommer Socialchef Per-Olof Andersson att hålla ett utbildningspass omkring arbetet med barn och unga.  

 • Två övriga frågor anmäldes vid öppnandet av dagens sammanträde. En fråga om VIA Ekenäs av Linda Stråth (M) och en fråga om att återanvända hjälpmedel av Agneta Lindgren (S).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.