Möte 2019-12-11

Socialnämnden
09:30 - 16:40 Kommunhuset, KS-salen
  • § 238
  • § 241

    Informationsärendet som var planerat med föredragande Utvecklingsstrateg Anne Gustavsson och Sektionschef Sofia Sjöstrand uteblir då ärendet ändrats från informationsärende till ett beslutsärende vid fastställandet av dagordningen i början av sammanträdet. Socialdirektör Pernilla Thunander föredrar istället ärendet. Pernilla informerar om att socialnämnden fattade beslut om under våren 2019 om en neddragning om 2,0 årsarbetare i dagstugorna. Grunden till det beslutet var en hög bemanning i dagstugor jämfört med andra kommuner. När konsekvenserna av det beslutet analyserades, bildade förvaltningen en arbetsgrupp bestående utav enhetschefer inom äldreomsorgen och tjänstemän och en styrgrupp med Socialchef och Verksamhetschef för Äldreomsorgen.

    Verksamhetschef för Äldreomsorgens egenregi Ulrika Abrahamsson informerar om sina avstämningar med cheferna ute i verksamhet och hur resonemanget gått efter minskad bemanning. Socialchef Per-Olof Andersson informerar om hur många nya personer som fått ett biståndsbeslut efter att förändringen i dagstugorna skett. Besparingen i och med minskad bemanning i dagstugorna är 2,0 årsarbetare. Fokus med förändringen har varit att det är viktigare att hålla fast vid eftermiddagsaktiviteterna som når fler, än att ha en gemensam lunchservering.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.