• De verksamhetsanalyser som förvaltningen presenterar för socialnämnden indikerar att socialnämnden har omfattande behov av utökade insatser de kommande tre åren, 2018-2020. I beskrivningarna som lagts fram till nämnden är det också framtaget ett omfattande underlag som kan ligga till grund för planering för de närmaste åren.

    Den största utmaningen de kommande åren är utan jämförelse det kvalitets- och utvecklingsarbete som påbörjats inom äldreomsorgen. Samtidigt växer behoven och fler äldre behöver hemtjänst och hemsjukvård. Det behövs också en utökning av lägenheter i särskilt boende till år 2019.

    Såväl inre som yttre faktorer bidrar till den komplexitet som Motala kommun möter de närmaste åren. Ökad finansiering behövs för att kunna tillgodose i huvudsak lagstadgade behov inom alla verksamhetsområden. Det största enskilda objektet som måste prioriteras är ett nytt äldreboende som startar någon gång vid årsskiftet 2018/2019 och vars verksamhet som måste finansieras med utökad ram. Kommunstyrelsen har redan beslutat om inhyrning av själva boendet, men finansieringsfrågorna är olösta.

    Utöver ett äldreboende väntar en utbyggnad av nya äldreboenden de kommande 2-3 åren. Det behöver även tillkomma nya gruppbostäder och en ny servicebostad kopplat till LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

    Förvaltningen har presenterat fem verksamhetsanalyser inklusive en omvärldsanalys som beskriver stora behov av verksamhetsförändringar och utökningar de kommande åren.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.