Möte 2019-12-11

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 14:30 Räddningstjänsten, Bråstorp
 • § 183
 • § 184

  I enlighet med Kommunfullmäktiges huvudreglemente för Motala kommuns nämnder har Samhällsbyggnadsnämnden inrättat ett myndighetsutskott med fem ledamöter (inga ersättare).

  Med anledning av att en ledamot frånsagt sig sitt uppdrag i nämnden, och myndighetsutskottet, behöver en ny ledamot utses.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 185

  I månadsrapport för september och oktober prognosticerades ett totalt resultatutfall för helåret 2019 i nivå med budget, dvs en prognosavvikelse med noll kr. Efter genomgång av det ekonomiska utfallet i november samt kompletterande information om verksamheternas utveckling sker ett antal förändringar i enheternas prognoser, men prognosen på total nivå för helåret är oförändrad. Det finns dock vissa osäkerheter gällande bland annat bygglovintäkter samt bidrag från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) avseende skogsbranden i Tjällmo.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 186

  Enligt reglemente för intern kontroll så har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att vi efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer. För att fånga upp risker i verksamheten genomför förvaltningens verksamheter årligen riskanalyser för att identifiera risker, bedöma dess risknivå och fortsatt hantering av risken. Några av riskerna hanteras inom ramen för internkontrollplan som särskilt kontrolleras och analyseras och återrapporteras till nämnden. Samtliga kontrollområden framgår nedan. Internkontrollplan för 2020 framgår i sin helhet enligt bilaga 1.

  1. Risk för brister i kontinuitetshantering
  2. Säkerhetsklassning av information
  3. Planprocessen, uppföljning av processen för framtagande av detaljplaner.
  4. Faktureringsrutin, uppföljning av implementeringen
  5. Förvaltningsgemensamt stöd och administration, utvärdering av nya enheten
  6. Uppföljning av föreslagna åtgärder (svar till revisionen) avseende upphandlingar
  7. Kontroll av otillåten direktupphandling
  8-9. Servicegaranti - Räddningstjänstens insatstider

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 187

   
  Kommunfullmäktige antog 2019-08-26 Mål och Resursplan för 2020 med plan 2021-2022.

  Beslutet om Mål och Resursplan fastställer:

  •  Politisk inriktning som är styrande för nämndernas verksamhetsplanering
  •  Resultatbudget med fördelning av anslag till nämnderna.
  •  Investeringsbudget samt balansbudget och finansieringsbudget.
  •  För respektive del tilldelades nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

  Genom beslutet i augusti har kommunfullmäktige fastställt investeringsbudgeten för 2020 och ytterligare beslut behöver inte fattas på nämndsnivå. I beslutet specificerades även nämndens reinvesteringar på projektnivå.

  Utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter. Principerna för resursfördelning samt vilka prioriteringar som gjorts inför 2020 tillsammans med en sammanställning över hur resursfördelningen faller ut per ansvar och/eller verksamhet redovisas i sin helhet i ”Bilaga 1. Mål och resursplan 2020”.

  Verksamhetsplanen som är en del av Mål och Resursplanen tar sin utgångspunkt i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) som beslutades av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2019 och beskriver inriktning och mål för mandatperioden. Den politiska inriktningen är samlad i fyra prioriterade områden: En sund ekonomi, tillväxt i hela Motala, det goda livet i Motala och ett sammanhållet Motala.


  Till dessa områden finns 14 resultatmål som den politiska organisationen och förvaltningarna ska arbeta för att uppfylla. Dessa mål är fördelade på de fyra prioriterade områdena med två till fem resultatmål per område. Kopplat till målen finns nyckeltal som anger vilket område som ska mätas och vilken nivå som ska uppnås. I Mål och Resursplanen för 2020 som beslutades av fullmäktige i augusti finns ytterligare konkretisering av målen i form av politiska inriktningar/strategier för varje resultatmål.

  Till resultatmålen och politiska inriktningar knyter förvaltningen övergripande aktiviteter som beskriver hur det lokala utvecklingsprogrammet och de politiska inriktningarna ska omsättas i praktiken. Förvaltningens verksamhetsplan med övergripande aktiviteter redovisas i sin helhet i ”Bilaga 2. Verksamhetsplan 2019-2020”. Uppföljningen av målstyrningen redovisas till politiken vid delårsrapportering och årsredovisning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 188

  Från och med den 1 januari 2019 inrättades en ny politisk organisation vilket bland annat syftade till att tydliggöra rollen för de politiska huvudmännen för samhällsbyggnadsfrågor. Initialt gjordes även en omställning av tjänstemannaorganisationen för att harmonisera med nämndens uppdrag, och ett utvecklingsprojekt SAMBA pågår för att utveckla kommunens samhällsbyggnadsprocess i sin helhet. Målsättningen är ett tydligt och enhetligt sätt att styra, leda och arbeta i en sammanhållen samhällsutveckling. Vilket ska leda till att vi både klara av kommunens framtida ekonomi samt att vi får fram fler detaljplaner och bygger mer.

  Förutom ett tydligt fokus på kommunens tillväxt och samhällsplanering är ett tydligt politiskt mål att vi ska undvika kapitalförstöring och öka reinvesteringarna i bland annat beläggning och belysning. Det finns även ett uppdämt behov i andra tekniska anläggningar som kräver resurser och ett fokus för att identifiera och hantera.

  För att möta upp de målsättningar och uppdrag som finns för kommunen, och som ankommer samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen, görs justeringar i den interna organisationen inför 2020.

  I och med förändringarna tillsätts även de chefstjänster som varit förordnanden under 2019.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 189

  En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Syftet är att utveckla och förbättra arbetsmiljön samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den 30 september ska enheternas arbetsmiljöplan vara uppdaterad så att innehållet är aktuellt. Därefter görs en sammanställning för verksamhetsområde och/eller förvaltning. Dialog sker i ledningsgrupp samt i samverkansgrupp och det som är av högsta prioritet att arbeta vidare med lyfts. Aktiviteter tas fram till förvaltningens verksamhetsplan.

  Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen avser flest identifierade risker samt de riskområdena med högst riskpoäng arbetsbelastning, trivsel och arbetsklimat samt arbetsorganisation.

  Det kan konstateras att vi generellt behöver utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete genom att säkerställa kompetensen hos chefer och medarbetare samt säkerställa att vi arbetar i enlighet med kommunens samverkansavtal.

  Det kommer att behöva ske omställningsarbete och förändringar i arbetssätt i högre utsträckning framöver för att förhålla oss till kommunens utmaningar vilket gör att fokus fortsatt kommer att vara på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i större utsträckning än tidigare”

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 190

  Motala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över länsstyrelsens förslag till ”Vattenförsörjningsplan i Östergötlands län – fördjupning av klimatets påverkan på regionens vattenresurser”. Planen ska vara ett stöd för kommunernas arbete att utföra mer fördjupande analyser om risker och hot för vattentäkter idag och i framtiden. Planen visar också på vilka verktyg som kommun och länsstyrelse har för att skydda vattentillgångar för framtida behov. Kommunerna har i sin fysiska planering inte rådighet över hela den vattenresurs man är beroende av för sin vattenförsörjning. Vätterns betydelse som en viktig vattentäkt för flera län borde därför tydligare synliggöras. Ett tydligt utpekat värde och en samlad riskanalys skulle ge bättre underlag både i den fysiska planeringen och för miljöbedömningar i tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  Förslag till ett kommungemensamt svar har tagits fram där kommunen har gjort en samlad bedömning av planen utifrån länsstyrelsens frågor i remissen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 191

  Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) upprätta ett program för arbetet med skydd mot olyckor för varje mandatperiod. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige i varje kommun. Innan programmet antas ska det ha varit på remiss hos berörda myndigheter och närliggande kommuner.

  Kommunens gemensamma ledningsförvaltning tar fram ett handlingsprogram som syftar till att skapa strategisk inriktning till och stärka kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete under åren 2020-2023 samt att förtydliga ansvarsförhållanden. Handlingsprogram för skydd mot olyckor som beskriver räddningstjänstens förebyggande arbete och den operativa förmågan att utföra en räddningsinsats hanteras som ett separat handlingsprogram och ses som ett delprogram till kommunens övergripande program.

  Handlingsprogrammet utifrån en nyupprättad riskanalys för både Motala och Vadstena kommuner, vilka ligger som bilagor till dokumentet. Den nya riskanalysen har inte påvisat anledning till förändring av den operativa förmågan.

  Programmet ersätter tidigare handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget 2008-11-24 (08/KS 0198 §151) reviderat 2012-05-28 (12/KS 0048 KF§65) och ska gälla för mandatperioden 2019-2022.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-18 diarienummer (19/SBN 0201) att skicka förslaget på ett nytt handlingsprogram om skydd mot olyckor för eventuella synpunkter. Räddningstjänsten har tagit del av 21 st remissvar och lämnar här sin sammanställning med kommentarer och vid förekommande fall beskrivning av vilka revideringar som är gjorda i bilaga till tjänsteskrivelsen.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 192

  Vätterledens Fastigheter AB har 2019-07-12 inkommit med begäran om ny detaljplan för fastigheten Kylskåpet 3 som är belägen i Holms industriområde sydost om Motala tätort. Fastigheten är planlagd för industriändamål. Vätterledens Fastigheter vill att en ny detaljplan ska vara flexibel med förslag på markanvändning bostäder, skola eller handel för att kunna anpassas efter framtida behov. En flexibel detaljplan med olika typer av markanvändning ställer olika krav på utredningar som exempelvis antal parkeringsplatser, riktlinjer för buller, sanering av förorenade områden och skyddsavstånd till befintlig industri. Krav på utökat utredningsbehov kan således förlänga detaljplaneprocessen.

  Enheten för fysisk planering ser positivt på att Vätterledens Fastigheter AB vill utveckla norra delen av fastigheten. Möjliga markanvändningar att pröva i en detaljplan är exempelvis bostäder, lager, kontor samt eventuellt äldrevård och skola vilket behöver analyseras på en kommunövergripande nivå baserat på nutida och framtida behov. De väsentliga knäckfrågorna för planområdet med omnejd är dess disposition med trafikalstring, outnyttjade markområden, lämplig markanvändning men även frågor som berör buller och markföroreningar. Dessutom är en viktig knäckfråga utvecklingen av närliggande fastigheter såsom gamla Electroluxområdet vilket har en stor betydelse för områdets karaktär.

  Vid ändrad markanvändning för fastighet Kylskåpet 3 och eventuellt gamla Electroluxområdet behöver trafiksituationen i Holms industriområde som helhet ses över för att skapa en trafiksäker miljö, se över in- och utfarter med hänsyn till omkringliggande bostadsområden samt att förbättra tillgängligheten genom att främja gång- och cykelstråk. Markreservatet för södra länken med förlängning av Charlottenborgsvägen söderut med koppling till Norrsten kan innebära en ny in- och utfart i Electrolux södra del vilket gynnar framkomlighet och trafiksäkerhet för godstransporter.

  Med hänvisning till planområdets karaktär och geografiska läge gör enheten för fysisk planering bedömningen att det är angeläget att upprätta ett detaljplaneprogram för Holms industriområde med omnejd för att klargöra förutsägningarna för området som helhet då knäckfrågorna gällande dispositionen i området, trafikalstringen, outnyttjade markområden och lämplig markanvändning behöver utredas. Utöver de utredningar som tas fram inom ramen för ett planprogram kan fördjupade utredningar komma att krävas i en detaljplan. Det är således både tids- och kostnadseffektivt att upprätta ett planprogram som sedan ligger till grund för kommande detaljplanearbete. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Kylskåpet 3 kan påbörjas först efter att ett planprogram färdigställts.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 193

  Följande nya detaljplaner startas
  - Detaljplan för Zodiaken 2, Agneshögs verksamhetsområde (handläggare Johannes Norberg)
  - Detaljplan för Tellus 1 (handläggare Johannes Norberg)
   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 194

  Dan Bernström, Enhetschef för planeringsenheten Gata och park informerar om bashastighet i tätort

 • § 195

  Verksamhetsutövare med trafikskola belägen i fastigheten Svärdsliljan 12 (Olovsgatan 5) önskar att parkeringar skyltas upp framför fastigheten. På Olovsgatan råder på aktuell plats, på grund av gatans utförande med flera intill varandra närbelägna korsningar, förbud mot att stanna och parkera. Olovsgatan geografiska placering är utanför parkeringsförbudszon varför det på övriga platser i närområdet är tillåtet att parkera i maximalt 24 timmar i sträck vardagar, utom i korsningar och framför utfarter. Något behov av att frångå generellt gällande nationella trafikförfattningar för att frigöra mer yta för parkering föreligger därför inte.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 196

  Bostadsstiftelsen Platen har framfört önskemål om parkeringsförbud på västra sidan av Samuelsbergsgatan, sträckan mellan Kråkrisvägen och infarten till Östenssons parkering, för att hindra blockering av räddningsväg för höghus.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 197

  Den 14 december träder EUs nya kontrollförordning ikraft. Den nya kontrollförordningen är en sammanslagning av flera nu gällande förordningar vilket innebär att dessa upphör att gälla. Nuvarande delegationsordning baseras på de nuvarande förordningarna och behöver ändras så att den istället hänvisar till den nya kontrollförordningen och därmed ge förvaltningschef delegation att fatta nödvändiga beslut.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 198 Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 200
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.