Möte 2019-04-17

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 16:30 Kommunhuset
 • § 63
 • § 64

  Andreas Johansson - miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tove Nilsson - planarkitekt

  Karin Fahsltröm - miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Hedvig Edholm - planarkitekt

 • § 65

  Motala kommuns revisorer gör besök i alla nämnderna, ett möte tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden för att föra en dialog kring deras arbete.

  Tanken är att revisionen ska göra ett besök per år i nämnderna.

   

 • § 66

  Ägarna av Klakorp 1:244 har framfört önskemål till Lantmäterimyndigheten att stycka fastigheten. Klakorp 1:244 omfattas av tomtindelning från år 2001. Avstyckningen kräver en ändring av gällande detaljplan i form av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser.

 • § 67

  Detaljplanen syftar till att pröva en utbyggnad av befintligt café och restaurangbyggnad inom del av Varamon 1:52 (Vättershall) i Varamobaden Motala kommun. Detaljplanen prövar även en avstyckning av den aktuella tomten från kommunens fastighet Varamon 1:52. Marken upplåts idag genom servitut.

  Planens huvuddrag är att utöka byggrätten för befintlig byggnad och därmed pröva ändamålen Restaurang (H) och Friluftslivsverksamhet (N). En byggrätt för komplementbyggnad införs på den södra delen av tomten. Skyddsvärda träd förses med skyddsbestämmelser. Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett genomförande av den nya detaljplanen inte medför betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Länsstyrelsen delar i sitt samrådsyttrande denna bedömning. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande.

 • § 68

  Lena Petersson Forsberg informerar om det arbete som pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Motala kommun.

  Tidsplan är att man ska en översiktsplan klar för antagande under 2020.

 • § 69

  Lena Petersson Forsberg - planarkitekt informerar om arbetet med trafik och planering.

  Ett arbete pågår för att ta fram en trafikplan för centrala Motala. Trafikplanen berör trafikflöden men även parkeringsfrågan. Till stöd i arbetet med Trafikplanen finns Tyréns konsulter. Arbetet baseras på kunskapsunderlag, nulägesanalyser och framtidsprognoser där flera större samhällsbyggnadsprojekt, exempelvis Lalandia, N Bråstorp och Södra stranden ingår. Arbetet består av tre olika delmoment;

  1. Parkeringspolicy/avsiktsförklaring - remiss 15 april-27 maj 2019

  2. Riktlinjer för parkering (inkl parkeringstal mfl styrverktyg) – remiss maj-juni 2019 (prel)

  3. Trafikplan med förslag till åtgärder för trafikflöden och parkering – remiss aug-sept 2019 (prel)

  Parkeringspolicyn ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov revideras och godkännas av kommunfullmäktige.

  Till Parkeringspolicyn kopplas även Riktlinjer för parkering som beskriver olika tillvägagångssätt för att uppnå policyns intentioner. Riktlinjerna ska ses över varje mandatperiod och vid behov revideras och godkännas av kommunstyrelsen.

  Parkeringspolicyn och Parkeringsriktlinjerna ligger i sin tur till grund för en Trafikplan som utifrån nulägesanalyser och framtidsprognoser visar förslag på lämpliga åtgärder. Trafikplanen ska ses över varje mandatperiod och vid behov revideras och godkännas av kommunstyrelsen.

   

   

 • § 70

  Alexandra Åberg - planarkitekt informerar om arbetet med den tävling om utformningen av Stora torget och det vinnande förslaget. Arkitekttävlingen för Stora torget är avslutad och en vinnaren har korats. Projektet ska lämnas över från enheten för Fysisk planering till Projektledningsenheten och kommer få en ny projektledare. Den nya projektgruppen kommer att stödja det vinnande teamet i fortsatt projektering under 2019 samt del av 2020. Innan projektering vidtas kommer förslaget att uppdateras bl.a. efter de synpunkter som lämnats av juryn i juryutlåtandet. Det nya Stora torget är tidigast redo för byggnation 2020 och byggnation påbörjas efter att beslut från ansvarig politik.

   

 • § 71

  Sedan 2014 genomförs verksamhetsanalyser årligen av samtliga verksamhetsområden inom kommunen. Syftet har varit att skapa större delaktighet i den strategiska planeringen och förbättra beslutsunderlagen genom att på ett systematiskt sätt synliggöra grunduppdragets kvalitet och behov av prioriteringar. Analyserna förväntas bidra till ett underlag och stöd för att kunna göra politiska prioriteringar på ett strukturerat och öppet sätt, både inom en nämnd/styrelsens ansvarsområden och kommunövergripande.

  Förvaltningen har genomfört en verksamhetsanalys inför 2020 som beskriver och värderar nuläge och framtid. Analysen har redovisats och diskuterats tillsammans med nämnden under mars månad och ligger till grund för nämndens yttrande i april och för vidare politisk process inför kommunstyrelsens beslut i juni.

  Utifrån verksamhetsanalysen konstateras ett antal områden som är prioriterade inför 2020. De huvudområden som lyfts som prioriterade områden är främst digitalisering och förbättrade processer, kompetensförsörjning och finansiering av verksamheten med avseende på kopplingen mellan investeringar och driftskostnader. Nämnden föreslås besluta om dessa prioriterade områden för kommungemensam prioritering och hantering inför beslut om mål och resursplan 2020-2022.

  I samband med verksamhetsanalysen har även områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom värderats, ”lägst prioriterat”. I detta avseende handlar det om åtgärder för att öka nämndens intäkter eller minska kostnader. Nämnden föreslås besluta om att godkänna dessa områden för fortsatt hantering i den kommunövergripande prioriteringsprocessen.


  När det gäller de ekonomiska förutsättningarna beskrivs dessa översiktligt i detta dokument utifrån nu känd information. Ekonomiska ramar fattar kommunstyrelsen beslut om i juni och anpassning till dessa ramar kommer att ske under hösten i nämnderna.

  Under maj månad kommer nämnden också att få yttra sig om investeringsbehov 2020-2022.

 • § 72

  Internkontrollplan 2019 är beslutad av Plan- och miljönämnden i december 2018. Ärendet lyfts till nya Samhällsbyggnadsnämnden för avstämning och beslut.
   
  Enligt reglemente för intern kontroll så har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att vi efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer.

  För att fånga upp risker i verksamheten genomför förvaltningens verksamheter årligen riskanalyser för att identifiera risker, bedöma dess risknivå och fortsatt hantering av risken. Några av riskerna hanteras inom ramen för internkontrollplan som särskilt kontrolleras, analyseras och återrapporteras till nämnden.

  I och med införandet av en samhällsbyggnadsnämnd/samhällsbyggnadsförvaltning har fler risker än tidigare valts ut för uppföljning via internkontrollplanen. En genomgång har också skett av de internkontrollplaner som upprättats i andra förvaltningar vars verksamheter eller del av verksamheter som flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att inga specifika kontrollpunkter för dessa behöver lyftas in internkontrollplanen, föreliggande internkontrollplan omfattar även de nya verksamheterna.

  Sammanfattningvis så har följande risker bedömts som lämpliga att följa i internkontrollplanen för 2019:

  - Räddningstjänstens insatstider enligt servicegarantier.
  - Representation för moms och underlag.
  - Faktureringsrutiner och korrekta faktureringsunderlag, tillsyn vid miljö- och hälsoskyddsenheten.
  - Faktureringsrutiner och korrekta faktureringsunderlag i samband med utförda uppdrag vid bygglovenheten.
  - Faktureringsrutiner och korrekta faktureringsunderlag i samband med utförda uppdrag vid lantmäterienheten.
  - Kontroll av leverantörsfakturor – korrekthet avseende och beloppet överensstämmer utifrån gjord beställning.
  - Verkställighet av nämndens beslut för samtlig verksamhet inom nämndens ansvar.
  - Delegation, att delegationsbeslut följer gällande delegation.
  - Arkivering, finns samtliga handlingar arkiverade enligt gällande rutin.
  - Uppföljning av avtal kring räddningstjänst med Vadstena Kommun. Har vi levererat enligt ingått avtal kring vad som har överenskommits?

 • § 73

  Den 28/8 2018 lämnade skyddsombudet i Tjällmo in en framställan om arbetsmiljöåtgärder rörande arbetsmiljön vid brandstationen i Tjällmo.  Arbetsgivaren har svarat på denna framställan och tillsammans med fastighetsenheten tagit fram en åtgärdsplan för att åtgärda de akuta bristerna. De akuta bristerna ska ses som åtgärder i avvaktan på en helt ny station. Byggstastik har hjälp till med att ta fram ett underlag för att upphandla tjänsten. Utifrån underlaget har ramavtalsleverantörer inom ramavtal byggnadsarbeten haft möjlighet att lämna anbud.  Vi har nu fått ett anbud på strax över 1 mkr, utöver det kan det tillkomma andra omkostnader. Räddningstjänsten har i sin driftbudget inga ekonomiska  medel att genomföra dessa åtgärder.

  Stationen har varit i behov av åtgärder under längre tid och av denna anledning har det funnits en post i investeringsplanen historiskt för  att bygga om/bygga ny station i Tjällmo. Denna post finns dock inte med i nuvarande investeringsbudget utan där finns det i nuläget en post på en miljon för projektering. Här kommer en fortsatt diskussion att hållas kring hur dessa pengar kan användas för att finansiera renoveringen/arbetsmiljöåtgärderna. Diskussion kommer också att föras med fastighet  kring vilket underhåll som ingår i hyran.

   

 • § 74

  Enligt 5 kap. 1§ i Lag om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen utöva tillsyn över efterlevnaden av de delar av lagen som faller under kommunens område. Lagstiftningen ställer inte krav på vilka objekt kommunerna ska göra tillsyn på utan här har kommunerna själva möjlighet att utforma sin tillsynsplan. Under 2019 är förslaget att tillsynerna utifrån LSO inriktas mot farliga verksamheter enligt LSO 2:4, Vård, omsorg och kriminalvård, m.m., samt boendemiljöer som tangerar till det tidigare.

  Enligt 21 § i Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skall kommunen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen. Tillsyn enligt LBE görs regelbundet på objekt med tillståndspliktig hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor. Under 2018 genomfördes tillsyn på industrier där industrier som hanterade brandfarlig eller explosiv vara prioriterades. Med årets tema kommer antalet tillsyner enligt LBE att bli betydligt färre.
  2019 års tema för tillsynsverksamheten utifrån LSO föreslås vara boendemiljöer, vilket innefattar objekt enligt Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) som hör till kategorin vård, omsorg och kriminalvård, m.m. Även andra boendeformer såsom bostäder, trygghetsbostäder, HVB-boenden, etc. inkluderas i årets tema. Gemensamt för dessa är att de samtliga faller inom verksamhetsklasserna 3 och 5 i Boverkets byggregler (BBR). Det som kan skilja dem åt är huruvida personer som vistas i lokalerna har möjlighet att utrymma vid händelse av brand själva eller om personer som vistas i lokalerna kan tänkas ha god lokalkännedom. Att särskilja dessa förutsättningar åt kan vara komplicerat, då det i många fall kan vara en gråzon, och känsligt då det innefattar en bedömning av människors fysiska förmåga.

   

   

 • § 75

  Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ska samhällsbyggnadsnämnden ta fram en tillsynsplan inför respektive år. Detta för att belysa de prioriteringar av tillsyn/kontroll som ska ske inom respektive arbetsområde.

  Tillsynsplanen för år 2019 omfattar den kontroll/tillsyn och övrig handläggning inom miljö-, hälsa- och livsmedelsområdena som miljö- och hälsoskyddsenheten utför åt plan- och miljönämnden. Planen redovisar hur enheten, utifrån tillgängliga resurser, eftersträvar att uppfylla de mål och lagkrav som ställs på enheten.

 • § 76

  Otto Jesmin - enhetschef för bygglov och fysisk planering informerar om de pågående planerna och personella resurser för 2019.

 • § 77

  Dan Bernström - enhetschef för planeringsenheten gata/park - informerar om det uppdrag som man i tidigare tekniska nämnden fick gällande cykel garage vid centralstationen.

  Det finns som en reinvestering i samhällsbyggnadsnämndens budget och man vill föra en dialog kring hur medlen ska användas för att få till så bra åtgärder generellt.

   

 • § 78

  Sofia Palo - tf. miljö- och hälsoskyddschef - informerar om den förändring i livsmedelslagstiftningen rörande utdömande av sanktionsavgifter.

 • § 79

  Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden antogs den 9 januari 2019.
  Då ändringar skett och nya paragrafer tillkommit innebär att en revidering behöver ske.

 • § 80

  Arkivreglementet för Motala kommun slår fast att nämnderna får besluta om gallring av allmänna handlingar i sitt arkiv. Detta beslut ska föregås av en grundlig utredning av myndighetens behov av handlingarna i verksamheten samt utmynna i en dokumenthanteringsplan med förslag till gallringsfrister. Vid gallringsutredningen skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.

  I samband med den omorganisation som skedde 2019-01-01 där dåvarande plan- och miljöförvaltningen övergick till samhällsbyggnadsförvaltningen har en revidering av tidigare antagna dokumenthanteringsplaner genomförts och nya förslag till dokumenthanteringsplaner för samhällsbyggnadsnämnden och delar av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har tagits fram.

  Dock saknas det dokumenthanteringsplan för enheten fysisk planering och projektledning då det inte funnits någon tidigare.
  Arbete med att ta fram dessa dokumenthanteringsplaner kommer ske snarast.

  Vid bedömningen av de olika handlingstyperna har följande beaktats:
  - rätten att ta del av allmän handling
  - behovet av information för rättskipningen
  - förvaltningens behov
  - forskningens behov

 • § 81

  Med anledning av framskjuten tidplan avseende ombyggnationen av Stora torget finns synpunkter från sökande och tillståndshavarna för serveringarna på Stora torget. Önskemålet från dessa är att bibehålla tidigare taxa även under 2019.

 • § 82

  Lions söker tillstånd för att genomföra ett Valborgsmässofirande i Stadsparken. För upplåtelse av Stadsparken ansöks om att få nyttja 60 kvm för upplåtelse vid övrig markanvändning som inte går att härleda till annan rubricerad punkt i taxa är taxan 2,90/kvm. Som ideell förening kan Lions få 50% reducering på summan för upplåtelsen.
  Kostnad för upplåtelse innan reducering är 500kr, minimiavgift, summa efter reducering blir 250 kr.

 • § 83

  Under de större besöksalstrande evenemangen i Motala kommun, tex Vätternrundan och Folkracefestivalen, så är det flera föreningar som tillhandahåller enklare camping på platser runt om i Motala. I nya ’Taxa för upplåtelse av offentlig plats’ finns ingen taxa som är anpassad till den korta tid, dagar, och stora ytor som campingarna upptar.

 • § 84

  AB jordgubbar ansöker om att ställa upp ett försäljningsstånd på 3x3m utanför Gallerians entré på Kungsgatan. Ej verksamhetsanknuten försäljning, dvs försäljning som inte är knuten till ordinarie verksamhet i intilliggande fastighet, ska koncentreras till Stora torgets torghandel.

 • § 85

  Pizzeria Napoli ansöker om att ställa upp ett försäljningsstånd i området Varamobaden för försäljning av mat under perioden 2019-05-15 – 2019-08-31. På markområden i anslutning till Varamobaden beviljas tillstånd för försäljningsstånd endast i samband med arrangemang, marknader och dyl.

 • § 86

  Sjöstadsmorgon arrangeras sista fredagen varje månad. Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att delta vid dessa tillfällen. Samhällsbyggnadsnämnden medger deltagande för ordförande samt 2 ledamöter, en från majoritet och en från opposition för varje tillfälle.
  Anmälan sker av ledamoten själv efter samråd med ordförande för majoritet och 2:e vice för opposition.

 • § 87
 • § 88
 • § 89
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.