Möte 2018-12-10

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
09:15 - 11:30 KS-salen, Motala kommunhus
 • § 127

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för bostäder, centrum och vård samtidigt som del av marken ska kunna användas som en offentlig parkeringsplats. Primärt är detaljplanen avsedd till bostäder men även äldreboende som kräver daglig tillsyn och vård får byggas. Detaljplanen medger även markanvändningen centrum. Med ändamålet centrum menas verksamheter som bör ligga centralt till exempel handel och kontor. Dessa verksamheter får inrättas då främst i gatuplanet och de lägre delarna av byggnaderna. Detaljplanens främsta syfte är dock att pröva ny markanvändning för bostäder.

  Nya byggrätter för bostäder placeras i västra delen av kvarteret mot Skolgatan. Planen medger att en högre byggnadsvolym får uppföras. Placeringen av den högre bebyggelsevolymen förstärker Skolgatans riktning och markerar ett tydligt avslut i Baltzar von Platens radiella stadsplan.

  Vatten och Avfall har tagit del av samrådshandlingarna.
  Avfall vill att det framgår under kapitlet för genomförande frågor att kostnaden för att anlägga parkeringsfickan längs Skolgatan som behövs för sopbilarna bekostas av plan.

  Enhet Nät saknar text kring säkerställande av miljökvalitetsnormer för vatten samt den vattenförekomst som berörs när det gäller dagvatten.
  Enligt plankartan kan komplementbyggnad uppföras där det är i text är beskrivet att grönyta kan anläggas för att ordna innergård: ” En gemensam uteplats anordnas på innergården i marknivå, cirka 250 kvm. Uteplatsen ska planteras och ställas i ordning med sittplatser och lekplats.” För grönytan är det bra om dagvatten leds till området, men den är också viktig för att få till en fördröjning av dagvatten från området innan avledning till det kommunala dagvattenledningsnätet och för en mindre rening av föroreningarna som följer med dagvattnet. Avvattningen av dagvatten från området ska enligt verksamheten inte öka, vilket inte tydligt framgår om det gör eller inte i planbeskrivningen då det inte finns någon dagvattenutredning som beskriver framtida förhållanden på fastigheten. Nätenheten anser med utformningen av plankartan gör att hela området kan hårdgöras utan att en grönyta anläggs då komplementbyggnad tillåts, vilket då ökar avrinningen från området. Till avrinningen från området tillkommer även avvattning av dränvatten som ökar mängden dagvatten från området, med tanke på att det enligt geoundersökning ligger en grundvattennivå på 1,5-2 m. Därför anser verksamheten att man bör säkerställa någon form av grönyta/fördröjning i plankartan samt beskriva dagvattenlösningarna mer tydligt med text och bild i planbeskrivningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 128

  Nämnden informeras om att en skrivelse har inkommit från Vadstena kommun som önskar ett yttrande från vatten- och avfallsnämnden. Samfälligheten på Skinnarängsvägen har ställt frågan om eventuella kostnader för ett kommunalt övertagande av deras väg och VA-samfällighet. Ärendet återkommer till nämnden för beslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.