Möte 2018-12-18

Kommunstyrelsen
08:00 - 16:25 KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala
 • § 288

  Förslaget till strategi behöver en ny benämning, anpassad till kommunens lednings- och styrningssystem LedMot och till sitt innehåll. I denna skrivelse och i den fortsatta processen fram till antagande kommer dokumentet därför att omnämnas som ”Program för inkludering och social sammanhållning”.

  Föreslaget till program avser insatser för ekonomisk och social utveckling i områden med socioekonomiska utmaningar i Motala. Programmet ska utgöra vägledning i ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete i kommunen.
  I förslaget organiseras det strategiska arbetet under kommunstyrelsen med processledning inom kommunledningsförvaltningen. Ett internt och tvärsektoriellt forum bildas utifrån fem utvecklingsområden med en nära och formaliserad samverkan med externa aktörer. Ett långsiktigt samarbete inleds med den statliga myndigheten Delegationen mot segregation som erbjuder kunskapsstöd och som också har till uppgift att fördela statsbidrag.

  Arbetet behöver en stark politisk förankring i kommunstyrelsen men också i övriga berörda nämnder. I programmet föreslås att kommunstyrelsen tillsätter en politisk arbetsgrupp med representation från berörda nämnder.

  Föreliggande program har utarbetats på kommunledningsförvaltningen i kontakt med nyckelpersoner inom socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. Två fokusgrupper har genomförts i början av processen med sammanlagt 17 särskilt inbjudna modersmålslärare i kommunen. Syftet var att ta tillvara deras unika erfarenheter av integration och inkludering. Några mycket samstämmiga synpunkter som kom fram i fokusgruppsintervjuerna har lyfts in i strategin från den sammanställning av samtalen som i övrigt betraktas som ett arbetsmaterial. Sammanställningen bedöms värdefull i kommande arbete med att omsätta strategin i en plan för åtgärder.

  Förslaget till program har varit på remiss och svar har lämnats av bildningsnämnden, kommunstyrelsen, plan- och miljönämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden. Inkomna remissvar föranleder två ändringar i dokumentet. Det finns, enligt inledningen ovan, anledning att ändra benämningen på det här föreslagna dokumentet, som till sitt innehåll och enligt kommunens lednings- och styrningssystem, LedMot, är att betrakta som ett program snarare än en strategi. Detta föranleder även vissa redaktionella ändringar i texten. Det finns också anledning att ändra innehållet under rubriken ”Vision för Motalas utveckling”. Avsnittet behöver omarbetas för att vara giltigt över mandatperioderna.

 • § 291

  Nuvarande reglemente för representation är från 2015 och togs fram inför förra mandat-perioden. Nu, med ny mandatperiod, har en revidering skett av reglementet. Det är i huvudsak redaktionella förändringar på grund av organisation och på vilken detaljnivå styrdokumentet ska vara på. I bilagt förslag framgår de ändringar som föreslås jämfört med nuvarande reglemente.

  Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda, intern representation. Reglementet gäller för kommunens representation, minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.