Möte 2019-01-21

Kommunfullmäktige
18:00 - 19:35 Mariebergsskolans matsal, Mariebergsgatan 1, Motala
 • § 6

  Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
  Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
  Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda medger rätt till arvoden etc. till förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Paragrafhänvisningarna i 2 § behöver dock rättas.

  Kommunfullmäktige har behandlat ärendet vid sammanträde den 10 december 2018, § 173. Ärendet återremitterades med minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen med följande motivering: "Centern och Liberalerna måste få betänketid. Förhoppningen är att ärendet inte återkommer."

  Kommunstyrelsen har åter behandlat ärendet den 18 december 2018, § 297, med samma beslutsförslag som tidigare.

  Yrkanden

  Kenneth Söderman (L), Johnny Karlberg (SD) och Jan Arvidsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Peter Karlberg (V) yrkar, med instämmande från Kerstin Lundberg (V), Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP), att kommunfullmäktige i stället ska besluta följande punkt 1:

  "Alla partier som har representanter i de aktuella nämnderna men inte plats i arbetsutskott får turas om att sitta på insynsplats i arbetsutskott. Varje parti utser sin representant som får ersättas enligt ordningen för nämnden vid behov. Ordningen läggs upp som ett rullande schema för de berörda partierna.

  Alla kallelser, handlingar och protokoll gällande arbetsutskott tillgängliggörs för alla ledamöter i respektive nämnd via paddorna.

  Efter varje arbetsutskottssammanträde ansvarar ordföranden för att vara tillgänglig för frågor utifrån sammanträdet för samtliga ledamöter, samt vara behjälplig med vilken/vilka tjänstepersoner som kan bistå i olika ärenden."

  Propositionsordning

  Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med fullmäktiges godkännande proposition på kommunstyrelsens förslag kontra Peter Karlbergs yrkande och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.

  Votering

  Följande voteringsproposition godkänns: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej för bifall till Peter Karlbergs yrkande.

  56 av 57 ledamöter/tjänstgörande ersättare är närvarande. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 23 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta (bilaga). Kommunfullmäktige bifaller alltså kommunstyrelsens förslag.

  Reservationer

  Reservation mot beslutet anmäls av Anne-Lie Liljedahl (S) för socialdemokraternas ledamöter, av Peter Karlberg (V) för vänsterpartiets ledamöter och av Christian Pettersson (MP) för miljöpartiets ledamöter.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 8

  I den preliminära Mål och Resursplanen 2019 som antogs av kommunstyrelsen i juni 2018 ingick ett investeringsprojekt avseende uppförande av förskola i Råssnäs. Detta projekt utgick från förstudie som påbörjades i april 2018 som syftar till att utreda förutsättningarna för att uppföra fyra avdelningar förskola i anslutning till kvarteret Jupiter 1, Råssnäsvägen 16. Upphandling har genomförts genom så kallad partneringupphandling. Partnering innebär att den tilldelade entreprenören i samverkan med kommunen tar fram projekteringsunderlag.

  Kommunledningsförvaltningen (numera benämnd gemensam ledningsförvaltning) har utrett andra lösningar avseende byggnation och finansiering av förskolan på Råssnäs genom en omvärldsanalys och en juridisk analys vilket har lett till att beslutet om tilldelning har tagit tid. På grund av detta var inte investeringsprojektet med i kommunfullmäktiges beslut om Mål och resursplan den 10 december 2018. Kommunledningsförvaltningens utredning har lett fram till slutsatsen att nuvarande upplägg med partnering och aktuellt tilldelningsbeslut, med hänsyn till hur långt fram detta projekt har kommit, är den mest framkomliga vägen för detta projekt avseende byggnation.

  När det gäller driften av den pedagogiska verksamheten ser kommunledningsförvaltningen möjligheter till andra driftsformer än att förskolan ska drivas i kommunal regi och därmed att fastigheten kan försäljas alt. hyras ut efter färdigställande.

  Förstudien visar på en total investeringsutgift på 32 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor år 2019 och 7 miljoner kronor år 2020. Investeringsprojektet omfattas av kommunfullmäktiges beslut om igångsättningstillstånd.

  Behandling av ärendet

  Under överläggningen yttrar sig Elias Georges (S), Mark Henriksson (M), Peter Karlberg (V), Elias Hallén (MP), Nicklas Rudberg (S) och Kåre Friberg (M).

  Yrkanden

  Elias Georges (S), Peter Karlberg (V), Elias Hallén (MP) och Nicklas Rudberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tilläggsyrkande: "När det gäller driften av den pedagogiska verksamheten ser vi att förskolan ska drivas i kommunal regi samt att fastigheten varken ska försäljas eller hyras ut efter färdigställande".

  Propositionsordning

  Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att det bifalles.

  Därefter ställer han proposition på Elias Georges´ m.fl. tilläggsyrkande och finner att det avslås. Votering begärs.

  Votering

  Följande voteringsproposition godkänns: Ja för avslag på tilläggsyrkandet, nej för bifall till tilläggsyrkandet.

  Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 23 nej-röster (bilaga). Kommunfullmäktige avslår alltså tilläggsyrkandet.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.