Möte 2018-12-10

Kommunfullmäktige
13:30 - 19:20 Vätternsalen, Motala Convention Centre
 • § 165

  Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande plan är en av fem separata detaljplaner där samtliga behöver hanteras i ett sammanhang. På området finns idag en stugby samt ett bostadshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. På plankartan betecknas semesterbostäderna med O.

  Byggnader får uppföras som semesterhus i 1-2 våningar. Maximalt tillåten byggnadsarea är 1 700 kvm. Området omfattas av strandskydd som avses upphävas.

  Knäckfrågor för planläggningen är strandskydd och skydd av värdefull vegetation. Inom planområdet regleras dessa aspekter genom olika beteckningar på plankartan.

  Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som visar att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på miljön. Detaljplanen har hanterats enligt reglerna för utökat planförfarande.

  I granskningsutlåtandet bemöts synpunkter inkomna under granskningen. För synpunkter inkomna under samrådet hänvisas till den tidigare godkända samrådsredogörelsen.

  Plan- och miljönämnden har den 21 november 2018, § 181, överlämnat detaljplaneförslaget för antagande. Kommunstyrelsen har den 28 november 2018, § 268, föreslagit att detaljplanen antas.

  Behandling av ärendet

  Ordföranden Nils-Ingvar Graan återinträder som mötesordförande.

  Följande anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning: Caroline Unéus (M), Daniel Starkengren (M), Lena Berglert (C), Cari Rylander (L) (ersättare: Sara Ankarberg), Renée Georgio (S), Seija Kuutti (S), Helén Isacsson (S) och Anne-Lie Liljedahl (S).

  Yrkanden

  Bifall till kommunstyrelsens förslag yrkas av Kåre Friberg (M), Elias Georges (S), Peter Karlberg (V), Kenneth Söderman (L), Erik Forslund (KD), Camilla Egberth (S), Jan Arvidsson (C), Elias Hallén (MP), Hans Tevell (M), Erik Backman (M), Kaveh Moazzez (M), Kerstin Lundberg (V), Marcus Lejonqvist (SD), Sead Mulahusic (S), Sten Westberg (C) och Christian Pettersson (MP).

  Peter Karlberg (V) yrkar att få göra en anteckning till protokollet, vilket beviljas (bilaga).

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 173

  Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
  Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
  Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda medger rätt till arvoden etc. till förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Paragrafhänvisningarna i 2 § behöver dock rättas.

  Behandling av ärendet

  Under överläggningen yttrar sig Erik Backman (M), Elias Georges (S), Peter Karlberg (V), Christian Pettersson (MP), Kenneth Söderman (L), Kjell-Arne Karlsson (S), Kaveh Moazzez (M), Jan Arvidsson (C), Kåre Friberg (M), Camilla Egberth (S), Anne-Lie Liljedahl (S) och Kerstin Lundberg (V).

  Yrkanden

  Erik Backman (M) och Kenneth Söderman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Elias Georges (S) yrkar följande ändrade lydelse av beslutspunkt 1:
  "Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får för mandatperioden 2019-2022 inrätta insynsplatser i ett utskott (arbetsutskott eller motsvarande). Alla representerade partier i kommunstyrelse, bildningsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och socialnämnd som ej innehar ledamot i utskottet skall ha rätt till en insynsplats per parti. Insynsplats får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i nämnden, representerade parti som inte har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt, sekretess och jävsregler som ledamot."

  Peter Karlberg (V) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering: "Centern och Liberalerna måste få betänketid. Förhoppningen är att ärendet inte återkommer." Elias Georges (S), Christian Pettersson (MP), Kjell-Arne Karlsson (S), Camilla Egberth (S) och Kerstin Lundberg (V) instämmer i återremissyrkandet.

  Propositionsordning

  Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med fullmäktiges godkännande återremissyrkandet under proposition och finner att det avslås. Votering begärs.

  Votering

  Följande voteringsproposition godkänns: Ja för avslag på återremissyrkandet, nej för bifall till återremissyrkandet.

  Vid voteringen avges 34 ja-röster och 22 nej-röster (bilaga). Kommunfullmäktige har därmed beslutat återremittera ärendet med minoritetsåterremiss.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 174

  Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en kommande period av tre år, där budgetåret alltid är periodens första år. Med anledning av det nära sambandet mellan mål och medel kallas Motala kommuns budget Mål och Resursplan (MoR).

  Med anledning av valåret 2018 fastställs de ekonomiska ramarna, resultat-, investerings- och finansieringsbudget av kommunfullmäktige i december. Skattesatsen antogs av kommun-fullmäktige i november. Besluten om mål och resurser sker vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska inriktning som påverkar målstyrningen. Enligt ledningssystemet fördelar kommunfullmäktige ekonomiska ramar för driften till kommunstyrelsen och nämnderna. Fördelningen sker på verksamhetsnivå utifrån förslag från kommunstyrelsen och nämnderna. Med anledning av valåret fördelar fullmäktige den ekonomiska ramen totalt per nämnd och styrelsen. Fördelning på verksamhetsnivå sker i nämnderna i februari 2019. Inför varje ny mandatperiod sker också en översyn och vid behov revidering av ledningssystemet för att förbättra och utveckla styrningen inför den nya mandatperioden. Beredningen av ett nytt lokalt utvecklingsprogram förväntas pågå under första kvartalet 2019 och beslutas under andra kvartalet.

  Tjänsteskrivningen utgår ifrån Alliansens förslag till Mål och Resursplan 2019 med plan 2020-2021. Dessutom bifogas även till ärendet Solidariskt Motalas och Sverigedemokraternas förslag till Mål och Resursplan.

  I Alliansens förslag till Mål och Resursplan är de finansiella målen styrande. För att leva upp till ett av de finansiella målen om en resultatnivå på 2,5 procent återstår ett effektiviserings-behov på cirka 38 miljoner kronor för 2019. Erfarenheterna från tidigare års processer har visat på svårigheter att ha kommunperspektiv i effektiviseringsarbetet om detta sker på nämndnivå. En annan erfarenhet är att flera beslut som är fattade inte har kunnat realiseras. Det är också svårt att följa den ekonomiska effekten av fattade beslut. Med anledning av detta kommer en fortsatt beredning av förslag till effektivisering, prioritering och/eller ransonering att ske i en kommungemensam process. Det är centralt att i den fortsatta beredningen särskilt belysa konsekvenser och samband för hela kommunen i de förslag som bereds samt möjligheterna till långsiktigt hållbara ekonomiska effekter.

  Enligt ledningssystemet beslutar kommunfullmäktige om investeringsramar på projektnivå till kommunstyrelsen och nämnderna. För reinvesteringar fördelas totala reinvesteringsramar till kommunstyrelsen och nämnderna. Efter kommunfullmäktiges beslut i november ska nämnderna i sin Mål och Resursplan beskriva per investeringsprojekt inriktning/omfattning, effekter och förändrade driftkostnader till följd av investeringen.

  MBL § 19 och MBL § 11 avseende resultatbudget och investeringsbudget sker i samband med att nämnderna/styrelsen utformar sina respektive MoR till februari månads sammanträden.

  Förslaget till budget för revisionen har tillstyrkts av kommunfullmäktiges presidium, som är beredande organ för denna.

  Behandling av ärendet

  Ekonomichef Anders Neuman föredrar budgeten. Frågor ställs av Johnny Karlberg (SD), Kerstin Lundberg (V), Sead Mulahusic (S), Kaveh Moazzez (M) och Johan Andersson (S).

  Under överläggningen yttrar sig Kåre Friberg (M), Elias Georges (S), Johnny Karlberg (SD), Jan Arvidsson (C), Kjell Fransson (L), Peter Karlberg (V), Erik Forslund (KD), Christian Pettersson (MP), Kenneth Söderman (L), Mirsad Filipovic (S), Anne-Lie Liljedahl (S), Kjell-Arne Karlsson (S), Helén Isacsson (S), Roland Tergeland (S), Kaveh Moazzez (M), Johan Andersson (S), Felix Widlöf (M), Nicklas Rudberg (S), Sissi Roth (S), Sead Mulahusic (S), Cari Rylander (L), Elias Hallén (MP), Seija Kuutti (S), Renée Georgio (S), Kerstin Lundberg (V), Sten Westberg (C) och Maj Bergendahl (S).

  Yrkanden

  Kåre Friberg (M), Jan Arvidsson (C), Kjell Fransson (L), Erik Forslund (KD), Kenneth Söderman (L), Kaveh Moazzez (M), Felix Widlöf (M), Cari Rylander (L), och Sten Westberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Elias Georges (S), Peter Karlberg (V), Christian Pettersson (MP), Mirsad Filipovic (S), Anne-Lie Liljedahl (S), Helén Isacsson (S), Roland Tergeland (S), Johan Andersson (S),  Nicklas Rudberg (S), Sissi Roth (S), Sead Mulahusic (S), Elias Hallén (MP), Seija Kuutti (S), Renée Georgio (S), Kerstin Lundberg (V) och Maj Bergendahl (S) yrkar bifall till Solidariskt Motalas budgetförslag (bilaga).

  Johnny Karlberg (SD) yrkar bifall till SD:s budgetförslag (bilaga).

  Propositionsordning

  Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de tre förslagen och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

  Reservationer

  Reservation mot beslutet anmäls av Anne-Lie Liljedahl (S) för de socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna, av Peter Karlberg (V) för vänsterpartiets ledamöter och av Christian Pettersson (MP) för miljöpartiets ledamöter.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.